Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική αρχή και απώτερος σκοπός της εμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας παραγωγής ρητίνης ΡΕΤ και προπλασμάτων POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι η πλήρης ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών - πελατών της (εσωτερικών και εξωτερικών), διαμέσου της βέλτιστης συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων.

Η επιτέλεση όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της εταιρίας, πραγματοποιείται κάτω από τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, προλαμβάνοντας, μειώνοντας ή εξαλείφοντας ατυχήματα, επικίνδυνα περιστατικά ή απειλές, κινδύνους, ρίσκα και παράγοντες , οι οποίοι μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις των δραστηριοτήτων ή να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον και την ενεργειακή απόδοση ή / και την ασφάλεια τροφίμων, και παράλληλα εντοπίζοντας και αξιοποιώντας ευκαιρίες που συμβάλουν στη συνεχή βελτίωση του συστήματος και στην ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών.

Η Διοίκηση της POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεσμεύεται για:

  • Τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές υποχρεώσεις συμμόρφωσης (ισχύουσες νομικές, κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις)
  • Την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων, περιστατικών, απειλών, ρίσκων, παραγόντων που μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων ή να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια (πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, με ταυτόχρονη δέσμευση για συμμετοχή και διαβούλευση των εργαζομένων σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και παροχής ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας), το περιβάλλον (προστασία περιβάλλοντος, πρόληψη ρύπανσης και δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων), την ενεργειακή απόδοση ή/και την ασφάλεια τροφίμων και υγείας καταναλωτών, με ταυτόχρονη διασφάλιση κατάλληλης και αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας όπου απαιτείται, για όλα τα σχετιζόμενα θέματα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαδικασιών Λειτουργίας, που σχετίζεται με την Ποιότητα, την Ασφάλεια Τροφίμων, το Περιβάλλον και την Ενεργειακή Επίδοση καθώς και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, αξιοποιώντας σχετικές ευκαιρίες,διατηρώντας,επικαιροποιώντας, αξιοποιώντας την επιχειρησιακή γνώση, και υποστηρίζοντας ενέργειες και τον σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση, υποδομών, προιόντων και υπηρεσιών που επιδρούν και συμβάλουν θετικά στα παραπάνω.

Προκειμένου οι αρχές, σκοποί και δεσμεύσεις της POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. να επιτευχθούν, όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας είναι προσωπικά υπεύθυνοι να ακολουθούν και να εφαρμόζουν ενεργά και σε καθημερινή βάση, τις σχετικές διαδικασίες του Συστήματος Διαδικασιών Λειτουργίας, συνεισφέροντας άμεσα και αποφασιστικά – ο κάθε ένας στον τομέα του – στην εταιρική συνεχή βελτίωση, στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών και στη συμμόρφωση με τις νομικές ή άλλες απαιτήσεις.

Η POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. θέτει και ανασκοπεί τακτικά τους γενικούς και λειτουργικούς σκοπούς και στόχους και παρέχει τους κατάλληλους πόρους, μέσα και εξοπλισμό με σκοπό τη διαρκή επίτευξη: εκπαίδευσης και επαγγελματικής επάρκειας των εργαζομένων, βελτίωσης ποιότητας διεργασιών και υπηρεσιών/προϊόντων, υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών, βέλτιστης συνεργασίας με προμηθευτές-εξωτερικούς παρόχους, προστασίας περιβάλλοντος και ενεργειακής εξοικονόμησης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ασφάλειας τροφίμων και υγείας καταναλωτών.

Για την POLISAN HELLAS A.E
Çağdaş Saygı - Country Manager